KONTAKT

Dom upokojencev Vrhnika
IDRIJSKA CESTA 13
SI-1360 VRHNIKA

T: +386 (0) 1 757 01 00
F: +386 (0) 1 757 01 11

E: info@du-vrhnika.si
W: www.du-vrhnika.si

KJE SMO

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv:  Dom upokojencev Vrhnika
Naslov: Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Telefon: 01/7570-100
Fax: 01/7570-111
e- pošta: info@du-vrhnika.si
Matična številka: 5050847000
ID za DDV: SI81248504

 
Odgovorna oseba: mag.Milena Končina, direktorica
 
Datum zadnje spremembe: december 2019 
Katalog je dostopen na spletni strani: www.du-vrhnika.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna v tajništvu Doma upokojencev Vrhnika.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji 

Začetki organizirane skrbi za stare, bolne in invalidne v našem okolju segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja, ko je bilo za brezdomce namenjeno nekaj prostora na Jelovškovi cesti. Na pobudo župana Verbiča in lekarnarja Hočevarja je bila leta 1929 s sredstvi vrhniške posojilnice kupljena  hiša na takratni Novi cesti, številka 38. 

Leta 1967 se je dom preimenoval v Dom počitka Vrhnika. Gradnja novega doma se je pričela v oktobru 1973 na Idrijski cesti. S preselitvijo v novo stavbo, 5. avgusta 1975, se je pričelo novo poglavje v zgodovini zavodskega socialnega varstva. Še lepši spomini pa so vezani na naslednjo pomembno pridobitev - povečanje kapacitet z izgradnjo prizidka  koncem leta 1984. Tako smo imeli prostora za 220 stanovalcev. 

Na podlagi 120. člena Zakona o socialnem varstvu (UL RS št. 54/92) je Vlada Republike Slovenije 6.5.1993 sprejela sklep št. 022-03/93-9/44-8 o preoblikovanju Doma upokojencev Vrhnika v javni socialno varstveni zavod. Namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb.

Kratek opis delovnega področja Zavoda

Dejavnost Doma je usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur.l. RS, št. 68/07 in 17/08), Sklepom o ustanovitvi Doma upokojencev Vrhnika in Sklepom o preoblikovanju Doma upokojencev Vrhnika v javni socialno varstveni zavod št. 022-03/93-9/44-8, z dne 6.5.1993, št. 571-51/2002-1, z dne 10.9.2002, št. 01403-88/2009/4, z dne 21.7.2009 in 01403-90/2009/9, z dne 16.11.2010.

Dom izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov. 

V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja Dom: 

 I.  kot osnovno dejavnost:

 Q 86.210		Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (fizioterapijo, delavno terapijo)
Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

 II.  kot dodatno - gospodarsko dejavnost:

 D35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
 D35.140 Trgovanje z električno energijo
• D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
• I56.101 Restavracije in gostilne
• I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
• I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
• I56.290 Druga oskrba z jedmi
• I56.300 Strežba pijač
• J63.120 Obratovanje spletnih portalov
• L68.200 Oddajanje obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
• M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
• N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
• N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
• N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
• O84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti
• S96.021 Frizerska dejavnost
• S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
• S96.040 Dejavnosti za nego telesa
• S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
• S96.010    Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Seznam notranjih organizacijskih enot

Dom upokojencev Vrhnika je organiziran enovito. Zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa so znotraj Doma organizirane naslednje službe:

	enota splošne službe
finančno-računovodska služba
zdravstveno-negovalna enota
enota prehrane
enota vzdrževanja perila, objekta in okolice

2.b Organigram doma 2.c Pristojni osebi za posredovanje informacij

	direktorica: mag. Milena Končina
tel: 01/7570-102, 040/638-505 fax: 01/7570-111
e-pošta: milena.koncina@du-vrhnika.si
	namestnica direktorja, vodja službe ZNO: Veronika HABE
tel: 01/7570-117, 051/311-577 fax: 01/7570-111
e-pošta: veronika.habe@du-vrhnika.si

Informacije, ki se nanašajo na določena področja dejavnosti doma, lahko posredujejo naslednji
delavci doma: 
JAVNA NAROČILA: Nika KAVKLER GORENC
Tel: 051/335-507 fax: 01/7570-111
e-pošta: nika.kavkler@du-vrhnika.si
ZUNANJA KOSILA: Tomaž HRIBAR
Tel: 040/639-866 fax: 01/7570-111
e-pošta: tomaz.hribar@du-vrhnika.si
	 POMOČ NA DOMU: Urška CVETKOVIĆ
Tel: 01/7570-112; 040/39-865		fax: 01/7570-111
e-pošta: urska.cvetkovic@du-vrhnika.si
SPREJEM V DOM, DNEVNO VARSTVO, PROSTOVOLJSTVO: Simona MEDIC in
Urška CVETKOVIĆ
Tel: 01/7570-112; 040/639-865 fax: 01/7570-111
e-pošta: simona.medic@du-vrhnika.si; urska.cvetkovic@du-vrhnika.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

Državni predpisi:  

Zakon o zavodih 
Zakon o nalezljivih boleznih  
Zakon o zdravstveni dejavnosti 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju              
Zakon o prijavi prebivališča  
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Zakon o računovodstvu  
Zakon o javnih financah  
Uredba o zelenem javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju 
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o javnih uslužbencih  
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije  
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa  
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev  
Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev 
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 
Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva v nazive 
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Predpisi lokalnih skupnosti:

Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (UPB, Naš časopis, št. 342/2007) 
Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013 (Naš časopis, št. 400/2012)

Predpisi EU:

Povezava na Evropski register predpisov: http://www.eur-lex.europa.eu/

Opozorilo: pri pristopu do predpisov na navedenih spletnih mestih gre lahko za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

2.e Seznam predlogov predpisov

Dom upokojencev Vrhnika nima predpisov v pripravi.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

program dela

finančni načrt

letno poročilo

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

odločanje o namestitvi
odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod
odločanje o odpustu iz zavoda
finančno in drugo poslovanje v skladu z zakonom
javna naročila
razpisi prostih del in nalog

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


Dom upokojencev Vrhnika ne vodi javnih evidenc.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


Dom upokojencev Vrhnika nima drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

statut 
hišni red 
veljavni ceniki
razpisi v zvezi z javnimi naročili 
interni akti, pravilniki ter navodila
programi aktivnosti v Domu
vloge in obrazci 

Podrobnejše informacije posameznih dokumentov dobite s klikom na dokument.


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh http://www.du-vrhnika.si potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika v tajništvu Doma (zemljevid), delovni čas: ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, po predhodnem dogovoru.
opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk: pritisk tipke CTR in +).
opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
povezava na stroškovnik: Dom lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Trenutno še ni bilo zahtev prosilcev za posredovanje informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu informacij javnega značaja.


direktorica
mag. Milena KONČINA